Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtnemer

  Moving Humans v.o.f.
  Mattenbiesstraat 114
  1087 ER Amsterdam
  KvK 93528582
  Hierna te noemen: MH

 2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt.
 3. Projectscope: de beschrijving van het werk, en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.
 4. Het werk: het uit te voeren werk, de cursus, opleiding, opdracht of de te verrichten levering of dienst.
 5. De overeenkomst: de definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan MH.
 6. Bijeenkomst: een college, event, seminar, trail, congres, presentatie, cursus, training, coaching of andere prestatie van MH van vergelijkbare soort.
 7. Cursist: de deelnemer aan de bijeenkomst.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Offerte: de schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen MH en opdrachtgever.
 2. In de offerte van MH zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van MH opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van MH integraal van toepassing zijn.
 3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.
 1. Het cursusaanbod van MH is zoals weergegeven op de website movinghumans.com. De omschrijving van het aanbod geldt als offerte.
 2. Indien een opdrachtgever van het aanbod wenst af te wijken, kan MH hiervoor een offerte op maat uitbrengen.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat MH niet gehouden kan worden deze gestand te doen.
 4. Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 30 (dertig) dagen na dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 5. Alle aanbiedingen vinden plaats volgens de projectscope en/of prijsaanvraag.
 6. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 7. De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.
 8. Het aanbod op de website c.q. de door MH uitgebrachte offerte geeft inzicht in de prijs en wat daar wel of niet in is begrepen.
 9. Indien na een offerte op maat een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de voorbereiding en het opstellen van de offerte in rekening worden gebracht. De opdrachtgever moet hiermee vooraf schriftelijk instemmen.
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Dit kan geschieden in de vorm van een online boeking of een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever aan MH. De overeenkomst geldt ook als bevestigd nadat MH met medeweten en medewerking van de opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.

MH behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen. Dit kan alleen gemotiveerd, vooraf voor nog niet verschuldigde termijnen. De verhoging moet het gevolg zijn van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden. Deze moet van zodanige aard zijn dat van MH de gebondenheid aan de overeengekomen prijzen naar alle redelijkheid niet kan worden verlangd.

 1. Een registratie voor een bijeenkomst kan door de opdrachtgever zonder kosten worden geannuleerd tot 30 (dertig) kalenderdagen voor de aanvang van de bijeenkomst. Wanneer een bijeenkomst geannuleerd wordt tussen 29 (negenentwintig) en 15 (vijftien) kalenderdagen voor de aanvang van de bijeenkomst, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien annuleringen binnen 14 (veertien) kalenderdagen voor het begin van de bijeenkomst worden gedaan, of een of meer cursisten om welke reden dan ook niet komen opdagen tijdens de bijeenkomst, dan wordt het totale factuurbedrag in rekening gebracht. 
 2. MH behoudt zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren, om redenen die buiten haar macht liggen, tot 14 (veertien) kalenderdagen voor aanvang van de bijeenkomst.
 3. Een bijeenkomst zal alleen doorgaan wanneer er, naar de mening van MH of naar die van de uitvoerende trainer/begeleider, voldoende aanmeldingen zijn.

MH behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in het aanvaarde werk, de bijeenkomst, de locatie en de data. MH is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die hierdoor ten laste van de opdrachtgever komen.

 1. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door MH geleverde materialen berust bij MH. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals:
  • offertes;
  • projectbeschrijvingen;
  • readers;
  • presentaties;
  • hand-outs;
  • rapporten;
  • adviezen;
  • ontwerpen;
  • schetsen en tekeningen;
  • software;
  • overige aan de cursist(en) verstrekte materialen en bijlagen
 1. Al deze materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
 2. Van deze bepalingen alleen afgeweken als MH hier expliciet en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 1. Facturering en betaling vindt direct plaats bij de online boeking en/of inschrijving van cursist(en). Bij een online boeking wordt de betaling direct uitgevoerd. In andere gevallen dient de betaling voor de aanvang van de bijeenkomst in het bezit te zijn van MH. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de cursist niet worden toegelaten tot de bijeenkomst. Betaling, anders dan online, dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.
 2. De opdrachtgever dient het op de factuur vermelde bedrag aan MH te voldoen, zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 3. In geval van niet tijdige dan wel onvolledige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat MH hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 4. De opdrachtgever heeft recht op (gedeeltelijke) restitutie bij annulering door de opdrachtgever binnen de in artikel 6 gestelde termijnen, bij annulering van de bijeenkomst door MH, of bij een door MH aangeboden prijsverlaging. De restitutie vindt plaats binnen 14 dagen nadat deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd via hetzelfde betaalmedium dat de opdrachtgever heeft gebruikt bij de bevestiging van de opdracht.
 1. MH kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die MH niet kan worden toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn risicosfeer. Hierdoor kan van MH niet worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. MH heeft recht op termijnverlenging, of is gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van door MH gemaakte kosten.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden die redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: het plotseling niet meer beschikbaar zijn van een beoogde locatie, vertraging in (vlieg)reizen, vervoer, transport of levering van materialen, mechanische en andere storingen, alsook misdaad, molest, brand, werkstaking, uitsluiting, oproer, bezetting, natuurrampen, overstromingen, epidemieën of oorlog.
 4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.
 1. MH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van MH kan nooit het factuurbedrag te boven gaan.
 3. MH zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen aansprakelijkheid. Eventuele schadevergoeding kan nooit het maximale uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.
 4. MH bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 5. MH is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventuele andere betrokken personen, wiens opdracht door MH is aanvaard, zullen in haar klantenbestand worden opgenomen.
 2. MH bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval geen bijzondere gegevens.
 3. De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard.
 4. MH verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
 5. Indien de opdrachtgever de relatie met MH beëindigt, zal MH op diens eerste verzoek zijn/haar persoonsgegevens uit haar klantenbestand verwijderen.
 6. Alle met Moving Humans verbonden medewerkers zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 7. Het privacybeleid van MH is zoals weergegeven op de website movinghumans.com.
 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.
 2. Het staat MH vrij om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 3. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van MH. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat MH vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren. Deze is van toepassing op de datum van publicatie van aangegane overeenkomsten.